ขอนแก่น-ผปค.มีเฮ รร.แก่นนคร คืนเงินค่าเทอมนักเรียน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันดังกล่าว

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ได้มีประกาศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เรื่อง คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรง หลายพื้นที่ประเทศไทย ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียม การศึกษาค่าธรรมเนียม การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติกรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆไปแล้วนั้น ให้คืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว


ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จึงขอประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าว 1. ห้องเรียนปกติ ทุกระดับคืนเงินคนละ 600 บาท 2.ห้องเรียนพิเศษ 2.1โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือเงินคนละ 3,000 บาท  2.2โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คืนเงินคนละ 3,000 บาท


2.3 โครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คืนเงินคนละ 2,500 บาท 2.4 โครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือเงินคนละ 2,500 บาท  2.5โครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (IP) คืนเงินคนละ 5,000 บาท  2.6 โครงการห้องเรียนพิเศษ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ คืนเงินคนละ 2,500 บาท
สำหรับช่องทางการคืนเงินขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านออนไลน์กลุ่มของครูที่ปรึกษาหรือจากเว็บไซต์ของทางโรงเรียน www. knw.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายศักดาเดช   ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย.

 

Related posts