เพชรบูรณ์- ชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี ๒๕๖๔ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์- ชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี ๒๕๖๔

 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคณะอนุกรรมการ พิจารณาคัดเลือก จำนวน ๗ คน ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ทำหน้าที่ ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีชุมชนคุณธรรม จำนวน ๕ แห่ง องค์กรชุมชนคุณธรรม ๗ แห่ง และอำเภอคุณธรรม ๓ แห่งเข้ารับการพิจารณา


สำหรับการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากให้มีการประกาศเจตนารมณ์การพัฒนา การกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ร่วมกันลงมือแก้ปัญหา จนเกิดเป็นผลสำเร็จดำเนินชีวิต มีการประกาศติดตามประเมินผล ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี ทำให้สังคมดีขึ้นปัญหาต่างๆลดลง มีกิจกรรมตามหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม และมีองค์

ความรู้ด้านคุณธรรมฯต้นแบบ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆศึกษาดูงานได้

โดยที่ประชุมได้พิจารณาจากเอกสารผลงานและสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลได้สรุปการดำเนินงานตามเกณท์การคัดเลือกที่ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร/บรม (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ) ๗ ด้าน ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยมิติ: หลักธรรมทางศาสนา (ปัญหาต่างๆเช่น ยาเสพติด โจรกรรม หนี้สิน สิ่งแวดล้อมไม่มีหรือลดลงไม่น้อยกว่าร้าอยละ ๕๐ ของปีที่ผ่านมา ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยมิติ:หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มจิตอาสาทำความดี กลุ่มภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยมิติ:วิถีวัฒนธรรมไทย

เช่นมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม การต่อยอดผลิตภัณท์ชุมชน ผลิตภัณท์วัฒนธรรมไทย ( CPOT) การพัฒนาต่อยอดเทศกาลประเพณีของชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม มาตรการดูแล ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การกระจายข้อมูลข่าวสารและบูรณาการงาน/โครงการ/กิจกรรมด้วยหลักการ บวร โดยประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมและได้รับประโยชน์ในโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและในด้านความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ มีจุดเช็คอิน ที่พัก มัคคุเทศก์ท้องถิ่น แพ็คเก็จท่องเที่ยว สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้ชุมชนคุณธรรมวัดโฆษา บ้านท้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสักเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เป็นองค์กรชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และอำเภอวังโป่ง เป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น โดยหลังจากนี้จะนำรายชื่อชุมชน องค์กร และอำเภอดังกล่าวส่งให้กรมการศาสนา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts