สงขลา-ม.อ.ระดมอาจารย์แพทย์ พยาบาลจากวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานีช่วยเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวปัตตานี ร่วม 3,000 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ และพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ เสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ร่วม 3,000 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนม.อ.ปัตตานี โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี


รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ได้รับมอบหมายให้วัคซีนแก่ประชาชนปัตตานีรวม 2,989 คน ในการดำเนินการครั้งนี้ได้ระดมแพทย์ และพยาบาลจากทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานีมาร่วมดำเนินการ แต่เนื่องจากทีมแพทย์ และพยาบาลในพื้นที่ส่วนใหญ่มีภารกิจล้นมือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จึงได้ขอความร่วมมือ ไปยังคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี ให้มาร่วมฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์โดยการนำ ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช จำนวน 10 คน คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี จำนวน 7 คน คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี โดยการนำ ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ จำนวน 6 คน


ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้มาเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เนื่องจากวันนี้มีประชาชนจังหวัดปัตตานีมารับวัคซีนร่วม 3,000 คน นับว่ามีจำนวนมาก ทีมแพทย์และพยาบาลที่มาวันนี้ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการฉีดวัคซีน คาดหวังว่าการฉีดวัควัคซีนครั้งนี้ทำให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีรอดพ้นจากภัยโควิดด้วยการฉีดวัคซีนในวันนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts