จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 :

จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 :

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดสัมมนาติดตาม “โครงการติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระดับจังหวัด ปีการผลิต 2563/64” ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2563/64 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้ ปีการผลิต 2563/64 ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรให้เกษตรกรสามารถมีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพให้มากที่สุด ภายใต้มาตรการดูแลป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเกษตรกรมีความพอใจในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร สร้างรายได้เกษตรกร

Related posts