พังงา-สหกรณ์จังหวัดพังงาเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้เกษตรกรแข่งขันในยุค New Normal (ชมคลิป) :

พังงา-สหกรณ์จังหวัดพังงาเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้เกษตรกรแข่งขันในยุค New Normal (ชมคลิป) :

ที่โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา น.ส.สาวดี รักษ์ศิริ สหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร” ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 44 คน เข้าร่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคพังงาและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

นางสาวอรอนงค์ จิตจำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์แบบ New Normal วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

น.ส.สาวดี รักษ์ศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมนี้จะทำให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ รูปแบบของสินค้า ให้สามารถแข่งขันในยุค New Normal ได้

อโนทัย งานดี / พังงา / 081-0836530

Related posts