ร.13 ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน :

ร.13 ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน :

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่ 13 โดย พันเอก มงคลหอ ทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของกรมทหารราบที่ 13 บริเวณสนามหญ้า หน้ากองบังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความชำนาญของกำลังพลในการใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่จะเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งบูรณาการวางแผน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคโรน่า 2019 (Covid -19) ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันเดียวกันนี้ กรมทหารราบที่ 13 ได้จัด ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของกรมทหารราบที่ 13 เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งของหน่วย พร้อมประสานข้อมูลกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการเตรียมการในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)  ส่งโรงพยาบาล, จุดที่พักคอย และพื้นที่ฌาปนสถานของกองทักบก จากการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ทำให้หน่วยมีความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ความชำนาญของกำลังพลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับการประสาน ร้องขอ หรือเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลภาพข่าว

จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

เบอร์โทรศัพท์ 0885397430

#กรมทหารราบที่13

Related posts