พังงา-สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาส่งน้องมาดีลงพื้นที่ทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565 (มคลิป) :

พังงา-สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาส่งน้องมาดีลงพื้นที่ทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565 (ชมคลิป) :

นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หรือน้องมาดี เข้าพบนายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาและประธานกรรมการบริษัทชัยยันต์ กรุ๊ป เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 พร้อมชี้แจงถึงที่มาของโครงการและความสำคัญของการทำสำมะโนฯ และขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในสภาอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป

นส.ประไพ พุกงาม เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริการ ฯลฯ โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2564 ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่ตามสถานการณ์โควิด-19  การสำรวจในครั้งนี้จะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการปฏิบัติงาน โดยน้องมาดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้เป็นผู้ให้ข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และนำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องมาดี

นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขอเชิญชวนชาวพังงาทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆในสภาวะของเศรษฐกิจและธุรกิจของท่าน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบใช้ในการส่งเสริม พัฒนา เศรษฐกิจในพื้นที่ ข้อมูลที่ท่านให้ใช้ในการสำรวจข้อมูลทางเศรษฐกิจท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกับการเสียภาษีหรือสรรพากร จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts