บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรุงเทพมหานคร :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรุงเทพมหานคร :

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดของเด็ก เยาวชน และการแก้ไขบัดบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกัน การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครและในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมไปถึงจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาหรือคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ อันเป็นการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Related posts