กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงาน และประเมินผลฯ :

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงาน และประเมินผลฯ :

เมื่อวันที่  21 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ โดยมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย ผู้แทนครอบครัวของ ผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโควิด ผู้สูงวัย และผู้ยากไร้  ณ พื้นที่ชุมชนนาโป อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ร่วมปฎิบัติภารกิจ

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงไปถึงในพื้นที่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Related posts