มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง :

มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง :

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 : ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ท่านประกอบ ลีนะเปสนันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ , คุณทิพย์วดี สุวรรณมงคล , คุณนาวี สกุลวงศ์ธนา และ คุณวิไลลักษณ์ พรรณเชษฎ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล

Related posts