ปสม.2 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มหาชัย ศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชน ด้าน “ผอ.สมพงษ์”วอนคนไทยหยุด!แบ่งแยกเป็นพลเมืองชั้นรอง ให้ดูที่ศักยภาพ :

ปสม.2 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มหาชัย ศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชน ด้าน “ผอ.สมพงษ์”วอนคนไทยหยุด!แบ่งแยกเป็นพลเมืองชั้นรอง ให้ดูที่ศักยภาพ :

วันที่ 29 พฤศจิกายน นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม) รุ่นที่ 2 ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ มีเวทีเสวนาหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้” โดย นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) คุณดาวเรือง เลขวรนันท์ ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอลเอ็มวี สมาร์ท เวิร์คเกอร์ จำกัด และคุณ Ko Ko Naing ผู้แทนแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเสวนา

นายสมพงษ์ สระแก้ว กล่าวว่า ทางมูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN ) มีเป้าหมาย คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ทัดเทียมคนไทย จึงอยากให้คนไทยเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมอง ที่ว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นพลเมืองชั้นรองของสังคม

“เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น ควรดูที่สติปัญญา ความสามารถ ทักษะ และดึงศักยภาพของเขามาใช้ อยากให้คิดเป็นพี่เป็นน้อง และมีกฎหมายที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้” ผอ. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าว

Related posts