ร่วมใจถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม :

ร่วมใจถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม :

5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนทั้งโลกต่างรับรู้ว่าเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติที่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ตราบเสด็จสวรรคตทรงให้ความสำคัญ เรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องป่า ที่คงความอุดมสมบูรณ์เป็นคุณูปการต่อการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งต่อมวลมนุษยชาติอย่างสมดุล และมีการขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและปลื้มปีติแก่คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 16 เมษายน 2555 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อรณรงค์ให้ทุกชาติตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อมวลมนุษยชาติ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly of United Nations) ได้ลงมติจากการประชุมครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก (World Soil Day)” และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล(International Year of Soils)

อีกทั้งขอให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหา ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และการสร้างความมั่นคงทางอาหารโลก โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ในหัวข้อ Stop Soil Erosion, Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเพื่อน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชนแขนงต่างๆ และหน่วยงานต่างประเทศทั่วโลก และการประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การประชุม เสวนา บรรยายทางวิชาการ การจัด talk show เรื่องดิน การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของดินและมาตรการป้องกันแก้ไข การประกวดวาดภาพกระดานดำระดับเยาวชน การประกวดถ่ายภาพ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ DIY และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ภายหลังการเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าการกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยรวมพลังสืบสานพระราชปณิธานประกอบคุณงามความดีเพื่อจรรโลงสังคมที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมดำเนินตามวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามโดยมีศาสนาที่แต่ละท้องถิ่นนับถือที่คนไทยทุกภูมิภาคสืบสานนำอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังหล่อหลอมเพื่อจรรโลงความดีงามนำมาซึ่งความสุขสงบของประเทศชาติและประชาชน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติปีนี้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  โดยรัฐบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กิจกรรมบำเพ็ญกุศล หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ หลายหน่วยงานร่วมกันจัด เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศจะได้พร้อมใจกันประกอบคุณงามความดี สืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาสังคมไทยสู่ความสุขสงบร่มเย็นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชาที่พระราชทานให้เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตตลอดไปซึ่งในวันนี้ นายประยงค์ ชื่นเย็น นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุดา ชื่นบาน และคณะ,นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) พร้อมคณะและนางสาวเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรัทำความดีแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ

ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับหน่ยงานภาครัฐและเอกชน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Related posts