กรมป่าไม้ – ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดูงานโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี :

กรมป่าไม้ – ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดูงานโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี :

นายอดิศร สารวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว กรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนกลุ่มมิตรผล นำโดย นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล เยี่ยมชม และดูงาน โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี นายภูษิต  พรหมมานพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) นายสุรพล กลิ่นพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 5 นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธงฯ นายสุธี สมุทรประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมดูงานในครั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มมิตรผล ได้รับฟังบรรยายกระบวนการและขั้นตอนการฟื้นฟูป่า รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้รูปแบบการฟื้นฟูป่าใน แปลงปลูก แบบพิถีพิถัน แบบเชิงนิเวศ แบบเสริมป่า และแบบส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก บนพื้นที่รวม 6,971 ไร่ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ภาครัฐ คือ กรมป่าไม้ และภาคเอกชน ที่สนับสนุนโดยซีพีเอฟ ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าจากผืนป่าที่เต็มไปด้วยวัชพืช กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด

นอกจากนี้ โครงการฯ นำนวัตกรรมการปลูกป่ามาใช้ เพื่อย่นระยะเวลาการฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เร็วกว่าปล่อยให้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ โดยใช้การปลูกป่า 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่  คือ การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน (จัดทำระบบให้น้ำแบบหยดทั่วทั้งแปลง และ ป้องกันไฟป่า) การปลูกป่าแบบเสริมป่า (ปลูกเสริมและกำจัดวัชพืช เถาวัลย์ เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารหรือเบียดบังแมไม้หรือลูกไม้ และ ป้องกันไฟป่า) การส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ (กำจัดวัชพืช เถาวัลย์ ไม้พุ่ม เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารหรือเบียดบังแม่ไม้หรือลูกไม้ และ ป้องกันไฟป่า และ การร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและปล่อยธรรมชาติ  ทำให้ต้นไม้มีอัตรารอดสูงถึง 90 %  ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ช่วยลดภาวะโลกร้อนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change)

ล่าสุด ในปีนี้ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) และ ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)หรือ อบก. ในพื้นที่โซนส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ./

Related posts