มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดเสริมความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์  50 เขตกรุงเทพมหานครฯ :

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดเสริมความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์  50 เขตกรุงเทพมหานครฯ :

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 120 คน

นายอนุกูล กล่าวว่า ที่ผ่านมาฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ยังมีปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในระยะฟื้นฟูตามความจำเป็นต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งจำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามหลักการ วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ โดยผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องคำนึงถึง ระเบียบ ข้อกำหนดที่กำกับ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเสริมแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาของผู้ประสบภัยพิบัติ นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ เชื่อมประสานการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะจะทำให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในระยะฟื้นฟู ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและร่วมกันส่งเสริมให้เกิดโครงการนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การเชื่อมประสานกันอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

Related posts