สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง น้อมนำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมสร้างบ้าน และ ห้องน้ำ และนำเงินเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ลำบาก :

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง น้อมนำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมสร้างบ้าน และ ห้องน้ำ และนำเงินเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ลำบาก :

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ตำบลดงหม้อทองใต้ และ ตำบลมาย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย นายวีระนนท์ จากผา ปลัดอำเภอบ้านม่วง ร่วมกับ กำนันตำบลดงหม้อทองใต้ กำนันตำบลมาย นายก อบต.ดงหม้อทองใต้ รองนายก อบต.มาย ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนที่ได้จัดสร้างบ้าน และ ห้องน้ำ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Thai QM ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดสร้างห้องน้ำให้กับครัวเรือนที่ไม่เคยมีห้องน้ำใช้มาก่อน และ เจ้าของบ้านไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดสร้างได้ด้วยตนเอง โดยพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการบูรณาการบริหารราชการอำเภอจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ภาคประชาชนร่วมสมทบสนับสนุนวัสดุสิ่งของก่อสร้าง พร้อมทั้ง ผู้นำขุมชน ได้นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงแรงก่อสร้างให้ ซึ่งรูปแบบโครงการ มีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน โดยร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนดำเนินการ เพื่อแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกันและกัน อันนำไปสู่ความรักความสามัคคีของชุมชน

สำหรับที่มาของการช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ลำบาก นายอำเภอบ้านม่วง ได้เดินทางเข้าติดตามตรวจสอบรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง โดยประชาชนผู้เดือดร้อน ต้องมีความประพฤติดี และ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตด้วยความมุมานะ บากบั่น ในการดำเนินชีวิต จากนั้น อำเภอบ้านม่วง ได้บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณราชการเท่าที่จำเป็น ประหยัด คุ้มค่า และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ช่วยเหลือประชาชนตามฐานข้อมูลระบบ “TPMAP” และ “Thai QM “ ไปแล้ว 100 % โดยมีการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้นำเงินที่รับมอบจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เข้ามอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนที่ยากไร้ลำบากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเร่งด่วน หรือ มอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ไม่มีผู้ดูแล หรือ ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เพื่อให้มีปัจจัยดำรงชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และติดตามการช่วยเหลือด้านสุขภาพ โดยยึดรูปแบบการพึ่งพาดูแลกันและกันในชุมชน และ ภาคราชการร่วมสนับสนุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ยากไร้ลำบากทุกคน

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts