สระบุรี- สสจ.สระบุรีและทีมงานTO BE NUMBER ONE “กินข้าวเย็นกับพ่อเมือง”

สระบุรี- สสจ.สระบุรีและทีมงานTO BE NUMBER ONE “กินข้าวเย็นกับพ่อเมือง”

วันที่27กุมภาพันธ์2561 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานมีนายสุเมธ ธีระนิติ นายอำเภอพระพุทธบาทให้การต้อนรับและทีมงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีโดยนายแพทย์ นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและทีมงานTOBE NUMBER ONE จากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐาน และอาชีวศึกษา อุดมศึกษา สถานผู้ประกอบการ สถานพินิจสระบุรี เรือนจำ/ทัณฑสถาน และประเภทชุมชน มาร่วมงานเพื่อเป็นการขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสระบุรีในหลักการ”เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน นำสู่การสร้างเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ”

การจัดกิจกรรมกินข้าวเย็นกับพ่อเมือง ในครั้งนี้มีวัสถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชมรมที่ที่เข้ารมที่เข้าร่วมประกวดและนำเสนอการเตรีมพร้อมก่อนประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่12-13มีนาคม2561ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการดำเนินกิจกรรมตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มาต่อเนื่องอีกทั้งมีโอกาสรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานเมื่อปี2556
ในปีนี้อำเภอพระพุทธบาทจัดส่งโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในครั้งนี้ด้วย

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts

Leave a Comment