จัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก สร้างประติมากรรมองค์สุริยะเทพ เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก :

จัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก สร้างประติมากรรมองค์สุริยะเทพ เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก :

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ดร. ประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  ประธานคณะทำงาน  soft powerActivity และ doctor วริศรียา บุญสม รองประธานคณะทำงานโครงการจัดสร้างประติมากรรมองค์สุริยเทพจำลอง จัดการแถลงข่าวในเรื่องของการสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลังที่วัดป่านาตะกรุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งมีการดำเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยและงบประมาณในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะทำงาน soft power จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมซึ่งโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้กับชุมชนตำบลศรีเทพมีทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมากทั้งกิจกรรมประเพณีศาสนสถานทรัพยากรท่องเที่ยวทางด้านภูมิปัญญาอาหารประจำถิ่นและแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจะสร้างศักยภาพชาวชุมชนในการรองรับการบริหารจัดการโดยชุมชนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนติดตามประเมินผลงานจากการวางแผนพัฒนาก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนได้

ดังนั้นคณะทำงาน soft power ร่วมกับพระอธิการอุเทนโฆสวโร เจ้าอาวาสวัดป่านาตะกรุดจึงได้ดำเนินการจัดสร้างประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพเป็นที่ระลึกเมืองโบราณ ศรีเทพ มรดกโลก เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดป่านาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ให้แล้วเสร็จตามเป้าประสงค์เป็นพื้นที่เรียนรู้เชื่อมโยงระหว่างวัดโรงเรียนชุมชนและคนนอกชุมชนที่สนใจอยากเรียนรู้บริบทในพื้นที่

โดยช่วงเช้าของวันที่ 15 เมษายน 2567 ได้มีพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวภิเษก ประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพระลึกเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก โดยมีการกราบนมัสการพระครู มงคลพัชรคุป เจ้าอาวาสวัดน้ำซับ กุงกั้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานคณะทำงาน soft powerActivity ดร. ประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.วริศรียา บุญสม รองประธานฝ่ายฆราวาส และ ผศ. สุรัตน์บุญทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพให้เป็นที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดป่านาตตะกรุด เพื่อจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพขนาดเท่าองค์จริงเพื่อมอบให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาเมืองแห่งศิลปะสกุลช่างศรีเทพของคณะทำงาน soft power เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลและเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทอันเข้มแข็งของชุมชนศรีเทพในการส่งเสริมการเรียนรู้การเข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

Related posts