มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2 ปลื้มฟีดแบคดี-ชุมชนขออุปกรณ์ราคาถูก ประยุกต์ใช้งานภาคเกษตร

มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2 ปลื้มฟีดแบคดี-ชุมชนขออุปกรณ์ราคาถูก ประยุกต์ใช้งานภาคเกษตร

 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีที่ 2 ปลื้มชุมชนเข้าอบรมคับคั่ง พร้อมฝากให้ช่วยออกแบบอุปกรณ์ราคาถูกลง เน้นประยุกต์ใช้งานภาคเกษตร
ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจ และตอบโจทย์ด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่มีแสงแดดตลอดปี สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคเกษตร เพื่อต่อยอดสู่การทำระบบประหยัดพลังงานในฟาร์มและพัฒนาสู่ Smart farm ได้ ดังนั้น ทางคณะฯ จึงจัดอบรมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการจัดการพลังงานมาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน


ดร.กันตภณ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเดิมตั้งไว้ 20 คนนั้น มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลามจนต้องเพิ่มเป็น 48 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการอบรมทางคณะทำงานได้สรุปผลความสำเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่าผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี มีระดับความรู้ความใจสูงขึ้น และต้องการให้จัดโครงการโดยเน้นประยุกต์ใช้งานในภาคการเกษตร การใช้แอบพลิเคชั่นและโซล่ารูฟทอป และอยากให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้นด้วย
“ผู้เข้าอบรมให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้จัดโครงการแบบนี้อีก เพราะได้ลงมือฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ที่สำคัญ อยากให้ มรภ.สงขลา ดำเนินโครงการนี้ในระดับชุมชนเพิ่มขึ้น และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอยากให้ออกแบบอุปกรณ์ให้มีราคาถูกลง เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้ทั่วถึง ซึ่งหลังจากนี้ 3 เดือนทางคณะฯ มีแผนที่จะติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงานและการนำระบบพลังงานทดแทนไปใช้ โดยนำผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งหากพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมไม่เปลี่ยนไปก็จะแนะนำเป็นกรณีไป” รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts

Leave a Comment