ศูนย์พัฒนาผู้พิการเปิดบ้านเปิดใจ “Open House Open Heart” จัดการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง สร้างความเสมอภาคทางสังคมให้กับผู้พิการและผู้ดูแล (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์พัฒนาผู้พิการเปิดบ้านเปิดใจ “Open House Open Heart” จัดการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง สร้างความเสมอภาคทางสังคมให้กับผู้พิการและผู้ดูแล

 

ณ สำงานศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางเพ็ญนภา ศรีพลัง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน / คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Open House Open Heart” เปิดบ้านเปิดใจ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการ

เพื่อผลักดันคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพอย่างมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มความสามารถ โดยจัดการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง การแสดงนิทรรศการของกลุ่มผู้พิการ การแสดงออกของคนพิการด้านดนตรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการ และ ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีเด็กนักเรียน ตลอดจนเยาวชนให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี 8 ทีม


ด้าน นางสาววราภรณ์ ขันเขียว ผู้อำนวยการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเปิดใจ “Open House Open Heart” นั้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับคนพิการให้กับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวที เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็ก เยาชนได้มีพื้นที่แสดงออก แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ผ่านเสียงดนตรี

ซึ่งกิจกรรม “Open House Open Heart” จึงเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีให้กับคนในสังคมเพื่อช่วยเสริมสร้างมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนพิการที่มากกว่าการแสดงออกมาด้วยความสงสารและเวทนา การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายคนพิการ เพื่อให้คนในสังคมมองเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของกลุ่มคนพิการอย่างประจักษ์ชัดเจน และ เสริมสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts