ศาลจังหวัดระยอง จัดโครงการ “ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและริมถนนหน้าศาลจังหวัดระยอง”

ศาลจังหวัดระยอง จัดโครงการ “ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและริมถนนหน้าศาลจังหวัดระยอง”

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ศาลจังหวัดระยอง จัดโครงการ “ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและริมถนนหน้าศาลจังหวัดระยอง” โดยการร่วมกันปลูกปาล์มยะวา แวกซ์ ตาลฟ้า หางกระรอก ต้นพยุง ปรงชะเมา หมากแดง ไทรยอดทอง ไทรเกาหลี ชาฮกเกี้ยน จันผาจำนวน 400 กว่าต้น เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบและริมถนนหน้าศาลจังหวัดระยองมีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับศาลจังหวัดระยอง อีกทั้งต้นไม้ยังช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการหายใจของมนุษย์

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการและบุคลากรของศาลจังหวัดระยองได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย สวยงามสะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การมาติดต่อราชการของประชาชนและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การทำงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศาลจังหวัดระยอง โดยมี นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดป้ายโครงการและบรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ประนีประนอม และบุคลากรภายในศาลจังหวัดระยอง ณ ศาลจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Related posts