ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดมุกดาหาร

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562เวลา 09.00 น พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องดุสิตาโรงแรมมุกดาหารแกรนด์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ภายใต้ หัวข้อเสียแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก

นายถาวร ปรีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงาน กศน จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากร ครู กศน ในสังกัดสำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร นำองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ไปขยายผล โดยการจัดกระบวนการเรียน การสอน ให้กับนักศึกษา กศน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงตนเป็นคนดีของชาติสืบไป โดยมีบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอ ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรมรวมจำนวน 125 คน

 

ทั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กีรติ กุลบุตร วิทยากร 904 รุ่นที่ 2/2561 รุ่น เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ และวิทยากร จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง สังคมไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมไทยในทุกๆด้าน เป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคน จะต้องร่วมกันปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ คงอยู่ตลอดไป.

******************************************
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน

Related posts