ก.แรงงาน จัดอบรมซ่อมเครื่องยนต์เรือ สร้างช่างชุมชนชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ จ.สตูล

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือแก่สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล พัฒนาทักษะฝีมือสร้างช่างชุมชน สามารถเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องยนต์เรือได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นำทักษะความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพประมง

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล โดยมี พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยในปีงบประมาณ 2561 สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล เพื่อให้ช่วยเหลือจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุง รักษา เครื่องยนต์เรือเบื้องต้นให้กับสมาชิก เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้นได้ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง และเพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ โดยไม่ต้องมีการว่าจ้างช่างมาจากที่อื่น

ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล มีคณะกรรมการ 12 คน มีสมาชิก 71 คน เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านผู้ประกอบการประมงชายฝั่งในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายทะเล มีป่าชายเลน จึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และทำการประมงพื้นบ้านเป็นหลัก โดยชาวประมงพื้นบ้านฯ ได้นำเครื่องยนต์ยันมา คูโบต้า 1 – 3 สูบ และเครื่องยนต์ 4 สูบ มาใช้เป็นเครื่องขับเคลื่อนเรือในการประกอบอาชีพประมง

แต่ยังขาดความรู้ความสามารถในการซ่อม บำรุง รักษา เมื่อเครื่องยนต์เกิดปัญหาขัดข้อง เสียหาย เป็นเหตุให้ต้องหยุดงานหรือออกเรือคราวละหลายๆ วัน และต้องยกเครื่องยนต์ไปซ่อมตามอู่ซ่อมต่าง ๆ ในอำเภอละงู และในจังหวัดสตูล หรือว่าจ้างให้ช่างมาทำการซ่อมแซมให้ในพื้นที่ ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง อีกทั้งต้องหยุดออกเรือคราวละหลายวัน ทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดสตูล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือให้แก่สมาชิกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.- 2 ก.ค. 62 ซึ่งสมาชิกที่ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุง รักษา เครื่องยนต์เรือได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่าย สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย

Related posts