จ.สระบุรีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33

จ.สระบุรีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ จ.สระบุรี

ที่หอประชุมอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมนำเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ต่อมาเพิ่มจังหวัดสงขลาและสตูล รวมเป็น 5 จังหวัด มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคกลาง โดยสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์ และสร้างเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมไทยได้ ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบเงินดำเนินงานแก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่เยาวชน
จังหวัดสระบุรีได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้มาแล้ว 28 รุ่น คือตั้งแต่รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2549 ถึงรุ่นที่ 32 ปี พ.ศ. 2560 รวมเยาวชน 618 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆในพื้นที่สระบุรี

สำหรับในรุ่นที่ 33 นี้จะเป็นรุ่นที่มีเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่จังหวัดสระบุรี โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จำนวน 5 ครอบครัว อำเภอหนองแคจำนวน 8 ครอบครัว ที่ดูแลเยาวชนที่ดูแลเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งได้รับมอบเยาวชนมาจำนวน 26 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 12 คน จากจังหวัด ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งเยาวชนจะพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน จนถึงวันที่ 20เมษายน พ.ศ. 2560

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา สระบุรีรายงาน

Related posts

Leave a Comment