ตาก – โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัด กิจกรรมลูกชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว “ชม ชิม ชิลล์@ ดอนแก้ว”

ตาก – โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัด กิจกรรมลูกชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว “ชม ชิม ชิลล์@ ดอนแก้ว”

 

ที่บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทสมนตรี เป็นประธานในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์ และกิจกรรมลูกชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว “ชม ชิม ชิลล์@ ดอนแก้ว” ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ได้มีภาคีเครือข่ายจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ทหารพรานที่ 35 และสถานีตำรวจภูธรแม่สอด พร้อมด้วย ปลัด เทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชนในเขตเทศบาล คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการทำนาอินทรีย์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2555ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมตามหลักสูตรติดต่อกันมาเป็นปีที่ 15

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างความรักความสามัคคี ฝึกฝนให้นักเรียนมีความอดทน ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยจะเห็นได้ว่าการทำนาอินทรีย์เป็นทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาอินทรีย์เพื่อสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ให้นักเรียนรู้ถึงกระบวนการทำนาอินทรีย์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

โดยกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวถือว่าเป็นการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านและวิถีชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมาเป็นครูให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเชิงประจักษ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างมีความสุขด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการทำนาอินทรีย์นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การกำจัดศัตรูพืช การหว่านกล้า การเกี่ยวข้าว การดูแลต้นข้าวให้เจริญเติบโตตลอดจนการเกี่ยวข้าวซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ภายในงานยังมีการชมกิจกรรมมากมาย ชิมอาหารที่หลากหลาย ชิลล์กับบรรยากาศที่แสนจะสบาย วิถีการเก็บเกี่ยวข้าว และกาดรวงแก้ว อีกด้วย

 

/////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts