สุโขทัย​-ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ (ชมคลิป)

สุโขทัย​-ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ

 

 

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และประชาชน โดยใช้ “การประชาสัมพันธ์พันธ์” เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดสุโขทัย


โดยภาคเช้า เป็นการบรรยาย เรื่องการเขียนข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดย วิทยากรจาก สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย ภาคบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์และการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย และ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 60 คน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและขุมชน สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 คน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัด ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยอย่างยั่งยืนต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts