สภากทม.ร่วมประชุมสภาแห่งเอเชีย ที่ไตหวัน การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น บูรณาการระหว่างสภาท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่างๆทั่วโลก

สภากทม.ร่วมประชุมสภาแห่งเอเชีย ที่ไตหวัน การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น บูรณาการระหว่างสภาท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่างๆทั่วโลก

 


คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ซึ่งมีประเทศต่างๆเข้าร่วมจำนวน 9 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดย Taiwan Councilors Forum (TCF) เพื่อเป็นเวทีสำหรับหารือแนวทางที่จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างสภาท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่างๆทั่วโลก ณ ชั้น 9 หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน


เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น :นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นกล่าวปาฐกถาในการเปิดการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อการเปิดศักราชใหม่ และพลังสภาท้องถิ่น
นายนิรันดร์ กล่าวว่า สภาท้องถิ่นของประเทศไทย ทั่วประเทศมีจำนวน 7,852 แห่ง ทั้งเล็กและใหญ่บ้างตามสภาพท้องถิ่น เช่นจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดจัดตั้งตามกฎหมาย แบ่งเป็นสภาท้องถิ่น 7,850 แห่ง และรูปแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นในเมืองสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2528 และเมืองพัทยา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542


“กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2528 เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมคล่องตัวสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกำหนดให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร มีงบประมาณเป็นของตัวเองและบางส่วนรัฐบาลสนับสนุน ข้อได้เปรียบสำคัญของราชการส่วนท้องถิ่นคือเป็นสังคมที่ใกล้ชิดประชาชนรู้ปัญหาอุปสรรค ความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี มีคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” นายนิรันดร์ กล่าว


……………………….

Related posts