เชียงใหม่-เปิดงาน”ครบรอบ ๑๑๔ ปี  แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-เปิดงาน”ครบรอบ ๑๑๔ ปี  แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย”

 

 

วันอังคารที่  ๒๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเนื่องในงาน ครบรอบ ๑๑๔ ปี  แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นด้วยพระบรมราโชบายขยายการศึกษา ออกสู่หัวเมือง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณที่ดินคุ้มหลวงของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ เป็นโรงเรียนในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๒


ปัจจุบันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓,๖๗๔ คน  ข้าราชการครูจำนวน ๑๗๘ คน และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๕๓ คน จัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพเป็นพลโลกมีความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคม สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีอุปนิสัยใจคอดี”


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โรงเรียน จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชมรมเพชรยุพราชฯ และคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ ๑๑๔ ปีแห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๑๕ รูป     พิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ พิธีสืบชะตาหลวง    และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ สร้างวิหารพระพุทธรูป ประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นภาพร ขัติยะ/ เชียงใหม่

Related posts