กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ # มทบ.33 ร่วมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ # มทบ.33 ร่วมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

 

เชียงใหม่ # เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. พลตี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ชนเผ่าต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วยปลัดอำเภออมก๋อย , ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5   ,

สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูเซอ , ผู้แทนบริษัทเชฟรอน , ผู้นำท้องถิ่น และนักกีฬาชาติพันธุ์ชนเผ่าพร้อมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขัน ประมาณ 300 คน (กะเหรี่ยง , มูเซอ) จากบ้านมูเซอใน , มูเซอปากทาง , บ้านนาไคร้ , บ้านอมแพม และบ้านน้ำดั้น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และจาก อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ณ โรงเรียนบ้านมูเซอ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ชนเผ่าต้านภัยยดาเสพติด  ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน(แบกกะหล่ำ , ค้ดมะเขือเทศ และชักคะเย่อ) , ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอลเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังและเป็นวัยสำคัญของชาติในอนาคต หากได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬานั้น จำเป็นต้องมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายจิตใจ

ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าและสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่ายิ่ง การสร้างความรัก ความสามัคคี ความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินที่จะร่วมกันเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา ร่วมกันป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เป็นตัวทำลายสุขภาพของตนเองและครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้หมดไป

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้น หากหมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเด็ก เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติดแล้ว ชาติบ้านเมืองก็จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts