ประกันสังคม ยกระดับช่องทางนายจ้างรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage) :

ประกันสังคม ยกระดับช่องทางนายจ้างรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage) :

 

 

 

จากการที่ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในเรื่อง “ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง”
ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีการพัฒนาระบบ IT ที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ นอกกระทรวงแรงงานได้ ทั้งนี้ยังพัฒนาระบบรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคมที่ทันสมัย อย่างไม่หยุดนิ่ง

ล่าสุดได้มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 สำหรับนายจ้าง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อรายงานค่าจ้างของปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างสามารถสมัครขอทำธุรกรรมผ่านระบบ (e-Service) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มเปิดให้รายงานค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เอง หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หรือที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยทั้ง 4 แห่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ตนขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการทำธุรกรรมผ่านระบบ (e-Service) และนำส่งข้อมูลสมทบ และเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลาค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts