เทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก

เทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก

 


วันที่ 16 ม.ค.63 ที่อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ(โรงยิมเนเซียม) เทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ

โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนราชการในพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตำบลยี่งอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดทั้งประชาชนทุกครัวเรือนเข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 120 คน โดยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติ ด้วยความปลาบปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้จัดพิธีเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ไปยังครัวเรือนและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts