สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัยจัดโครงการเรียนไว รู้เร็ว กิจกรรมสนามจราจรให้เด็กๆเรียนรู้ ใช้กฎใช้รถถูกต้อง และปลอดภัย

สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัยจัดโครงการเรียนไว รู้เร็ว กิจกรรมสนามจราจรให้เด็กๆเรียนรู้ ใช้กฎใช้รถถูกต้อง และปลอดภัย

 

นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ในช่วงกิจกรรมวันเด็ก และตามโรงเรียน และสถานบริการทางจราจร ซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านป่าคา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ประกอบด้วยแขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย และภาคเอกชน (บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด) จัดกิจกรรมเกมส์ การละเล่น เพื่อเด็กเข้าร่วมงานตามโครงการดังกล่าว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเกมส์ และการละเล่นทดสอบสมองและไอคิวของเด็กๆที่ร่วมโครงการ ซึ่งให้มีแนวโน้มไปในด้านเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การเรียนรู้กฎหมาย เครื่องหมายจราจร อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อนำสู่ความเตรียมพร้อมในการใช้ถนน ใช้ในอนาคต เมื่อเด็กและเยาวชนได้รู้ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

เมื่อถึงเวลาที่เขาเหล่านั้นจะต้องใช้งานจริงในวัยอันสมควร จะมีความพร้อมและการใช้กฎจราจร และใช้ร่วมกันในสังคมได้ถูกต้องมีระเบียบ เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง กิจกรรมสนามจราจร กิจกรรมตอบปัญหาเครื่องหมายจราจร กิจกรรมจับคู่และ ต่อภาพเครื่องหมายจราจร กิจกรรมเกมส์การละเล่นกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ท่าแพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคะยาง มีเด็กเข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 550 คน ในกิจกรรมครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งฯ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

และได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งในการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมทั้งการแสดงบนเวทีเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กแม่ท่าแพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคะยาง โรงเรียนบ้านป่าคา และโรงเรียนบ้านห้วยหยวกที่ได้จัดส่งการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนเข้าร่วมงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวก ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง ผู้ประกอบการขนส่งฯ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และบริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้การจัดงานวันเด็กในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts