สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เปิดที่ทำการใหม่แล้ว ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ :

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เปิดที่ทำการใหม่แล้ว ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ :

 

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ว่า กระทรวงแรงงาน โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มาติดต่อขอรับบริการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำนักงานประกันสังคมถือเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงแรงงาน ที่ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงานมาโดยตลอด

โดยในวันนี้ ตนได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ซึ่งรับผิดชอบนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในเขตพื้นที่เขตบางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม และคันนายาว มีสถานประกอบการในความรับผิดชอบ จำนวน 19,091 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 501,515 ราย จำแนกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 393,934 ราย มาตรา 39 จำนวน 61,494 ราย และมาตรา 40 จำนวน 46,087 ราย มีอัตรากำลัง ในการปฏิบัติงาน รวม 133 อัตรา ซึ่งเดิมอาคารที่ทำการเป็นอาคารราชพัสดุ 6 คูหา 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากอาคารมีอายุใช้งานมานานกว่า 26 ปี แม้จะดำเนินการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสภาพชำรุดและมีรอยร้าวหลายจุดอันอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้มาติดต่องาน รวมถึงทรัพย์สิน ของราชการ จำเป็นต้องย้ายที่ทำการเพื่อปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิม โดยได้ดำเนินการเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 5 ของศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ เนื้อที่ใช้สอย 2,166 ตารางเมตร เป็นที่ทำการชั่วคราว และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้ว


ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าในวันนี้นอกจากจัดให้มีพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 อย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้งานประกันสังคม แก่สถานประกอบการ ผู้ประกันตน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ได้แก่ การบริการส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิด Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยการให้บริการตรวจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ สำนักงาน และการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกอบอาชีพอิสระผ่านเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ที่กระผมได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติทั่วประเทศดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริการภาครัฐสู่รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินงานรับขึ้นทะเบียนนายจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

Related posts