ฉะเชิงเทรา-เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา-เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา มอบนายพงศธร ถาวรวงศ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายไพโรจน์ รังสินธ์ุ ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นางสุภัทรวดี สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีญาติพี่น้อง หรือลูกหลานดูแล บางรายต้องดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ลักษณะที่พักอาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยผู้มีรายได้น้อยดังกล่าวพักอาศัยอยู่ในชุมชนซอยลิเกจำนวน 7 ราย ชุมชนท่าข้าม 2 จำนวน 2ราย ชุมชนบริสุทธิ์ – สันติสุข จำนวน 15 ราย

Related posts