เชียงใหม่-เทศบาลนครเชียงใหม่ สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาล (ชมคลิป)

เชียงใหม่-เทศบาลนครเชียงใหม่ สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาล

 

 

วันที่ 20 มกราคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำแผนชุมชนเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยมีการทบทวนจัดทำแผนชุมชนทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการเป็นปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจากคำกล่าวรายงาน ทุกชุมชนคงได้มีการทบทวนการจัดทำแผนชุมชนของตนเองมาเรียบร้อยแล้ว

และในวันนี้แต่ละชุมชนจะได้มาร่วมกันจัดทำเป็นแผนชุมชนในระดับแขวงเพื่อนำเสนอให้เทศบาลฯสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก่ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ต่อไป

นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็น การสัมมนาที่สืบเนื่องมาจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนั้น ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อที่ผู้นำชุมชนจะได้กลับไปดำเนินการทบทวนแผนชุมชนของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

และวันนี้ผู้นำชุมชนทั้ง  97 ชุมชนจะได้นำข้อมูล ปัญหา และความต้องการของประชาชนที่ได้จากการจัดทำเวทีประชาคมและชุมชนของแต่ละชุมชนมาร่วมกันจัดทำเป็นผนชุมชนในระดับแขวง โดขจะได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นออกเป็น 4 แขวง และให้ชุมชนในแต่ละแขวงได้นำเสนอแผนงานหรือโครงการที่ได้จัดทำขึ้น รวมทั้งจะได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เกินศักยภาพของชุมชนในแต่ละแขวงก่อนที่จะนำเสนอในระดับเทศบาลต่อไป


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts