ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อปฎิบัติงานพัฒนาสังคมอย่างมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อปฎิบัติงานพัฒนาสังคมอย่างมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน “หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข) เลขานุการกรม ,(นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง) ผู้อำนวยการกลุ่มกองทุนส่งเสริมความเสมอระหว่างเพศ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การจัดตั้งและขับเคลื่อนงานชมรมริบบิ้นขาว การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมหลักการ แนวทางปฏิบัติอย่างมีทิศทาง ณ ร้านฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ แอนด์ คาเฟ่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Related posts