วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จ.ชลบุรี เป็นปีที่ 9 (ชมคลิป)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จ.ชลบุรี เป็นปีที่ 9

 

 

ที่อาคารอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จ.ชลบุรี โดยมีดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย(อี.เทค) กล่าวรายงาน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยกัน ในปีนี้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 81 แห่ง มีนักศึกษาเข้าแข่งขันจำนวน 8,313 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 39

ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึก ษา ได้ยกระดับการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาคมให้เป็นระดับชาติ โดยพัฒนาเครื่องมือวัด และปรับเกณฑ์ การประเมินให้สูงขึ้นตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ ทักษะ ของ นักศึกษาอาชีวศึกษา ตามคำกล่าวที่ว่า การศึกษาสร้างคน อาชีวสร้างชาติ ปีนี้มีการกำหนดจัดการแข่งขัน 2 วัน คือวันที่ 28 -29 มกราคม 2563 มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งหมด 92 รายวิชา โดยแบ่งกิจกรรม การแข่งขันออกเป็น 2 กิจกรรม คือ


1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 38 รายวิชา และประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม จำนวน 35 รายวิชา
2. กิจกรรมการประกวด 19 ประเภท เช่น การประกวดมารยาทไทย ,
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การประกวดร้องเพลงสากล, การประกวดเต้น, การประกวดสุนทรพจนาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น,
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ, การประกวด Vrstor, การประกวด Beauty Queen ,การแข่งขันเกมส์ ROV E-Sports, การแข่งขัน
เกมส์ลูกข่าง KOMA เป็นต้น

รุ่งรัตน์ สุบินตัน/ชลบุรี

Related posts