พลทหารใหม่แสดงศักยภาพความเปลี่ยนแปลงในวันญาติเยี่ยมอย่างน่าประทับใจ (ชมคลิป)

พลทหารใหม่แสดงศักยภาพความเปลี่ยนแปลงในวันญาติเยี่ยมอย่างน่าประทับใจ

 

วันนี้ 2 ก.พ.63 ที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด วันญาติเยี่ยม พลทหารใหม่ กองเรือยุทธการ ผลัด 3/62 ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ครูฝึก และ ญาติ ผู้ปกครอง และพลทหารใหม่ ให้การตอนรับเป็นจำนวนมาก
ตามที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพลทหารใหม่ กร. ผลัด 3/62 ตั้งแต่ 3ม.ค.-17 ก.พ.63 จำนวน 580 นาย นั้นบัดนี้การดำเนินการฝึกหัดศึกษาอบรมของพลทหารใหม่ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น

โดยได้ฝึกหัดศึกษาอบรมในสาขาวิชาเหล่าทหารสามัญ สาขาเหล่าทหารการปืน และสาขาเหล่าทหารกลิน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการใน กองเรือยุทธการต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมของพลทหารใหม่ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พลทหารใหม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับญาติอีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายในห้วงการฝึกก่อนจะแยกหน่วยไปปฏิบัติราชการตามหน่วยขึ้นตรงของ กองเรือยุทธการ ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของทหารกองประจำการ 4ชุด การแสดงบุคคลท่ามือเปล่า เป็นการแสดงถึงความเป็นทหารผู้มีวินัย และมีกิจกรรมเยี่ยมชมเรือและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่สัตหีบ


พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการกล่าวว่า จากการเฝ้าติดตาม สังเกตุ การฝึกอบรม การตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง ทหารใหม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างหนักทำให้มีร่างกายที่เข้มแข็งและอดทน มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเป็นทหาร ตลอดจนการได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามพรรคเหล่าของตนเอง เมื่อจบการศึกษาอบรมไปแล้ว พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการรับราชการ และการดำรงชีวิตประจำวัน

รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ความเป็นชาวเรือ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนกับทหารเหล่าทัพอื่น ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า ทหารเรือ เป็นทหารที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในเรือรบการอยู่ในเรือรบกลางทะเลเป็นเวลานานๆ มีทั้งคลื่น ลมและอุปสรรคต่างๆ อีกมากมาย ขอให้ทหารใหม่จงนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประเทศชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชน การเข้ารับการฝึกอบรมถึงแม้ต้องจากบ้านมา จากคนที่รักเรา ตลอดจนคนที่เรารัก แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทหารใหม่มีระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี รู้จักเสียสละ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts