สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระดมสมองนำเสนอ และสรุปองค์ความรู้ ให้แก่เยาวชนในหัวข้อ “การเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง” :

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระดมสมองนำเสนอ และสรุปองค์ความรู้ ให้แก่เยาวชนในหัวข้อ “การเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง” :

 

๒ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรในการแบ่งกลุ่มระดมสมองรูปแบบ World Cafe โดยนำเสนอและสรุปองค์ความรู้ ให้แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้จำนวน ๓๕๐ คน ซึ่งเยาวชนสามารถนำเสนอปัญหา ตลอดจนวิธีการทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและป้องกัน โดยใช้กระบวนการทางวิถีประชาธิปไตย และผ่านทาง


กระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งนายสมบูรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและกล่าวชื่นชมในความรู้ ความสามารถของเยาวชนที่กล้าแสดงออกและมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมี น.ส.โสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นายองอาจ ฤทธิพลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมสังเกตการณ์ ในการนี้ น.ส.โสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่วิทยากร

 

Related posts