เชียงใหม่-รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่จัด “อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่จัด “อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล”

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร“อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล”
โดยมี นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า  การที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตร     “เวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล” ในครั้งนี้นับว่าเหมาะสมแก่สถานการณ์เพราะรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จึงเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่างๆทำให้จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการบำบัดรักษายิ่งเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลศูนย์ฯ  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงต้องรับหน้าที่ในการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย    ติดยาและสารเสพติดเพื่อให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพพยาบาล ถือได้ว่าเป็นวิชาชีพหลักที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงทำงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการงานตั้งแต่ร่วมวางแผน ลงมือทำงาน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำแนะนำจนสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ วิชาชีพพยาบาลจึงมีความสำคัญในการช่วยเหลือให้การทำงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ประสบความสำเร็จ

ฉะนั้นการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้จัดอบรมครั้งนี้  จึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการอบรมฯและเป็นการสร้างฐานเครือข่ายในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
มีความมั่นใจว่า การอบรมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ราชการ  ประชาชน  ตลอดจนแก่ตัวท่านเองเป็นอย่างยิ่ง

นางอรัญญา แพจุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   กล่าวอีกว่า การอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพยาบาลได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นและสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล และการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบของสถานบำบัดเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่าโรงพยาบาลของรัฐ ที่ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดเป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่มีความสำคัญ  และมีความเสียสละเป็นอย่างมากในการที่จะปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะเป็นสถานบำบัดที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย  สามารถให้การดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่    ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ที่มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านยาและสารเสพติดโดยมีพื้นที่รับผิดชอบใน   เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาล ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติด และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด  จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยการอบรมครั้งนี้ได้จัดหัวข้อทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ ระยะเวลาการอบรมรวม 10 วันโดยการอบรมภาคทฤษฎี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 และการฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts