สตูล จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

สตูล จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563

 

ณ ลานสนามฝึกภายในค่ายสมัตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่5 / ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5,ร้อยเอก มนัสวิน กัญจนกาญจน์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมปล่อยขบวนรถ ตามนโยบายของกองทัพบก

โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สตูล เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนรถโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 และปล่อยขบวนรถ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาตามนโยบายกองทัพบก และ ร.ท.นันทวุฒิ ประภาวงษ์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว, ,นายทหาร ,นายสิบ,รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด,ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล,ผู้แทนอำเภอเมืองสตูล ผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563


ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเตรียมการในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้สำคัญเป็นอย่างมาก การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและกองทัพบก นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง


ทั้งนี้ ความผันแปรของสภาพอากาศจึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่อยู่ห่างไกลจากเขตชลประทาน เช่นเกาะต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตรกรรม อุปโภค และบริโภค เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นประจำ จึงได้จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts