สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รับการทูลเกล้าถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนปี 62 จากผลงานของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองในการคุ้มครองสิทธิเด็ก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รับการทูลเกล้าถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนปี 62 จากผลงานของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองในการคุ้มครองสิทธิเด็ก

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชน สากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 หัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยเมื่อเวลา 14.00 น. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และ ผู้บริหารสำนักงาน กสม. ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสเสด็จ รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มี ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2562 ด้านสิทธิเด็ก แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรง ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง เป็นองค์กรที่มีผลงานสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรงในพื้นที่จังหวัดระยองท้ังด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

 

จากน้ัน สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้แก่ บุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 6ราย แบ่งตามประเภทรางวัล 6 ด้าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ พระราชวสิทธิประชานาถ(อลงกตติกฺขปญฺโญ) หรือเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์มายาวนานกว่า20 ปี

 

ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติองค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทการ เคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ

ด้านที่ 3 สิทธิเด็กได้แก่ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและถูกแสวงหา ผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การถูกบังคับค้าประเวณีและใช้แรงงาน

ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ องค์กรที่มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธ์ุและสถานะบุคคลได้แก่ นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เมื่อคร้ังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือและขจัดปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และด้านที่ 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัยได้แก่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิที่จำเป็น ท้ังนี้ในช่วงเช้าได้มีการเสวนา เรื่อง “สังคมจะดีเมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” โดยผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับ เยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ด้วย

คณาโชค ตามจิตเจริญ ภาพ-ข่าว / เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts