ร.ร.เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561 :

ร.ร.เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561 :

 

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ได้จัดขบวนรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต


บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ได้อัญเชิญรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประกอบพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความตอนหนึ่งว่า …งานด้านการศึกษานั้น เป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง เพราะเป็นงานสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า…


สำหรับ โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนในสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษามาตรา 15 (1) เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่ 1–6 โดยทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง อีกทั้งยังมีหลักสูตรจินตคณิต หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5540-7580 ในวันและเวลาราชการ

***** นำรัก สมบัติ (อุตรดิตถ์)

Related posts