ประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ล่าสุดจับมือ รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ใส่ใจสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงโรค :

ประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ล่าสุดจับมือ รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ใส่ใจสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงโรค :

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ถ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (20 ก.พ. 63) ว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้นโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน) ในการส่งเสริมให้ผู้ประกันตนใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรค อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ รวมทั้ง แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพ ผ่านหลักการ 3 H ดังนี้คือ
Helping การดูแลให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือยามลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตราย


Healthy การส่งเสริมให้มีสุขภาพดี นอกเหนือจาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยจัดให้มีกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมลดละเลิกอบายมุข กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เป็นต้น
Harmless กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในงานและนอกงาน รวมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ถึงการบูรณาการจัดงาน “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียวในครั้งนี้ว่า ตนต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (นอ.นพ.ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ) ที่ให้ความสำคัญกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันรณรงค์ การขับเคลื่อนการจัดงานฯ

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยาย และจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม โดยภายในงานช่วงเช้า จัดให้มีการเสวนาพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพ จากคณะแพทย์ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวเฉียว ในช่วงบ่าย จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “นโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน)” โดย นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม และการบรรยาย เรื่อง “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภัยไปกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” โดย นายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรม walk rally พิชิตโรค พิชิตรางวัล และรับบริการตรวจสุขภาพฟรี อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

……………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

Related posts