เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ สปส. “โครงการพัฒนา ทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ตามโครงการลดหนี้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่า” :

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ สปส. “โครงการพัฒนา ทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ตามโครงการลดหนี้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่า” :

 

เมื่อวันที่ (18 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ ตามโครงการลดหนึ้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่า โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานคณะทำงานการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน และข้าราชการระดับสูงของสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ


พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ตามโครงการลดหนี้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่า ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้ของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 150 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และลดหนี้เงินสมทบค้างชำระสะสม และสามารถดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญได้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่กำหนด


เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในวันนี้ เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ สามารถนำความรู้ความสามารถไปดำเนินการตามแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

 

Related posts