ตัวแทน กลุ่มแรงงานอิสระรุดขอบคุณ หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ช่วยหนุนแก้กฎหมายขยายอายุ มาตรา 40 จาก 60 – 65 ปี :

ตัวแทน กลุ่มแรงงานอิสระรุดขอบคุณ หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ช่วยหนุนแก้กฎหมายขยายอายุ มาตรา 40 จาก 60 – 65 ปี :

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายนางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นำกลุ่มตัวแทน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยมีนายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธ์ พร้อมด้วยคณะเครือข่ายประกันสังคม และตัวแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภาคกลาง จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นตัวแทนแรงงานอิสระ กลุ่มอาชีพค้าขาย กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทอผ้ากลุ่มแรงงานภาคเกษตร และกลุ่มรับจ้างทั่วไป ได้เข้าพบและกล่าวขอบคุณ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อขยายอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้แก่แรงงานภาคอิสระที่มีอายุ 60 – 65 ปีบริบูรณ์ ให้สามารถเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้


ด้านหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการผลักดันตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้แก่คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม และเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งดำเนินการทั้งในด้านความคุ้มครองทางสังคม โดยการขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งการขยายอายุให้แก่บุคคลซึ่งอาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขยายฐานความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


สำหรับการผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นั้น ขณะนี้กระบวนการแก้ไขกฎหมายการขยายอายุอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ต่อคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการจัดส่งร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้กระทรวงตรวจพิจารณายืนยัน ก่อนนำส่งร่างพระราชกฤษฎีกา คืนให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 นี้
หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณผู้แทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และคณะ ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนความคุ้มครองประกันสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายอายุให้แรงงานภาคอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 65 ปีบริบูรณ์ให้สามารถเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้ในอนาคต และต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีหลักประกันทางสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป

 

————————
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts