คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมแผนปฏิบัติการความพร้อมรับการระบาดระยะที่ 3 (ชมคลิป)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมแผนปฏิบัติการความพร้อมรับการระบาดระยะที่ 3

 

เช้าวันนี้(3 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงาน การแจ้งเตือนภัยโรคระบาดและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและจัดทำแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาด จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาลให้มีความพร้อม จัดระบบเครือข่ายบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและมีระบบการเฝ้าระวังโรคและการควบคุมโรคได้ทันที โรงพยาบาลค่ายอดิศร เตรียมความพร้อมสถานที่เป็นโรงพยาบาลภาคสนามในการรองรับเหตุและสนับสนุนทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ ตามคำร้องขอ


การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ติดตามเฝ้าระวังบุคลากรที่กลับจากต่างประเทศที่พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด หากกลับมาแล้วควรกักตัวเอง 14 วัน หากสงสัยว่าติดเชื้อให้โทรปรึกษา 1669 ไม่ควรไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง ทางโรงพยาบาลจะมีทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจที่บ้าน ให้ทุกอำเภอและท้องถิ่นเข้มงวดกวดขันในพื้นที่ไม่ให้มีการนำหน้ากากอนามัยมาผลิตใหม่ ให้ทุกหน่วยงานสั่งการบุคลากรห้ามเดินทางไปยังประเทศที่พบว่ามีการระบาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข


สำหรับข้อสั่งการเรื่องการจัดกิจกรรม การชุมนุม ทัศนศึกษาในพื้นที่พบการระบาด หรือการประชุม หากสามารถงดได้ให้งดไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเตรียมสถานที่ จัดหาเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทำความสะอาด ชุดปฐมพยาบาล จัดเพิ่มจำนวนห้องประชุมเพื่อลดความแออัด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่มและสื่อการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าประชุม จัดทีมแพทย์ประเมินเพิ่มเติมในผู้ประชุมที่มาจากพื้นที่พบการระบาด กรณีพบผู้ป่วยให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินซ้ำและให้ผู้ป่วยหยุดพักหากเข้านิยามให้ส่งโรงพยาบาลสังเกตอาการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเพื่อเข้าดำเนินการ ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts