เชียงใหม่-สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการ กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายแร่ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการ กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายแร่

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแร่และหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายแร่
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแร่และหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายแร่ โดยมีนายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา


นายนิทัศน์ ธรรมสระ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงาน ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่มีศักยภาพทางด้านแร่หลายชนิด เช่น ชนิดแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่แมงกานีส แร่ดีบุก แร่ซีไลต์ แร่แบไรต์ฟลูออไรต์ แร่แคลไซต์ แร่ฟลูออไรต์ แร่วุลแฟรม แร่ถ่านหิน เป็นต้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการด้านเหมืองแร่ ทั้งการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการซื้อขายแร่ โดยส่วนใหญ่ของพื้นที่จะเป็นแหล่งหิน ซึ่งได้รับประทานบัตรให้ประกอบกิจการเหมืองแร่แล้ว

เช่น หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)แร่แมงกานีส แร่ดีบุก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแร่เศรษฐกิจ และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า”แร่” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนเราจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและควบคุมดูแลการประกอบการเหมืองแร่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้ทรัพยากรรมชาตินั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบน้อยที่สุดสำหรับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งต้องสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ที่มีการประกอบการเหมืองแร่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าวในเบื้องต้น จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันนี้ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต3เชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560และเพื่อให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายนิทัศน์ ธรรมสระ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่กำหนดผู้เกี่ยวข้องไว้หลายภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่น

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์แนวปฏิบัติและเนื้อหาต่างๆของพระราชบัญญัติจะได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้และยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆรวมทั้งทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รับผิดชอบด้านการอนุญาต การกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต การเฝ้าระวังสอดส่องดูแลในพื้นที่ ไม่ให้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเป็นการลดปัญหาการคัดค้านและร้องเรียนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณจากเงินบำรุงพิเศษ ที่ได้จากประทานบัตรเหมืองแร่ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแร่และหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายแร่ ขึ้น ภายใต้โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแล และการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

การอบรมสัมมนาในวันนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ราย ทุกท่านจะได้รับองค์ความรู้ เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการกำกับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่ และการประกอบกิจการด้านเหมืองแร่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts