“สธ.” จับมือ “ดีอีเอส” ฉายภาพไฮเทค รับมือโควิด 19 [กระทรวงสาธารณสุข] :

“สธ.” จับมือ “ดีอีเอส” ฉายภาพไฮเทค รับมือโควิด 19 [กระทรวงสาธารณสุข]

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงดีอีเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ข้อมูลสารสนเทศควบคุมการระบาดของโควิด 19 เชื่อมโยงเป็นระบบ เฝ้าระวังสอบสวนโรค รักษา ประเมินสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรน และติดตามการใช้งานของประชาชนในแพลตฟอร์มไทยชนะดอทคอม

บ่ายวันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว ความก้าวหน้าแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ภายใต้แพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com, ระบบสารสนเทศสาธารณสุขแห่งชาติ, ไทยสต็อปโควิด (https://stopcovid.anamai.moph.go.th/) และแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งมีความเชื่อมโยงตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วย การเตรียมพร้อมรักษา การประเมินความพร้อมสถานประกอบการ และภาพรวมการใช้บริการของประชาชน

นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศบค. กล่าวว่า ระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขจะเชื่อมโยงกับดีอีเอส ภายใต้แพลตฟอร์มไทยชนะดอทคอม เป็นการเก็บข้อมูลการใช้บริการของประชาชนในสถานประกอบการ/กิจการต่าง ๆ ทั้งจำนวนคน ช่วงเวลา ร้านค้าที่ประชาชนใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านการติดตามป้องกันโรคโควิด 19 เป็นหลัก มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างสูงสุด ตั้งแต่เริ่มมีการผ่อนปรนมีผู้ใช้งานแล้ว 5 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 2 ล้านคน โดยพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้เช็กอินและเช็คเอาท์ครบทั้งสองส่วนมากกว่าร้อยละ 76 ซึ่งจะช่วยให้การเฝ้าระวังติดตามสอบสวนโรคทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการผ่อนปรนสถานประกอบการ/กิจการประเภทอื่นที่ยังเหลือได้ต่อไป นอกจากนี้ จากข้อมูลยังพบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้คะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ถือว่าให้ความร่วมมือปฏิบัติตามได้ดีอีกด้วย
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขในระยะเร่งด่วนต่อการควบคุมและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เน้นประเมินความพร้อมของทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งประเทศ อาทิ จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ชุดป้องกัน PPE และ N95 เพื่อการตัดสินใจวางแผนได้อย่างแม่นยำ และกรมอนามัย ได้จัดทำแพลตฟอร์ม ไทยสต็อปโควิด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเกณฑ์ความปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเปิดบริการหลังการผ่อนปรน ประชาชนสามารถติดตามประเมินสถานประกอบการว่าทำได้ตามมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งกรมควบคุมโรค ได้จัดทำแอปพลิเคชันหมอชนะ ติดตามการเดินทางของประชาชนไปยังสถานที่ต่าง ๆ ย้อนหลังได้ หากพบผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ จะสามารถติดตามตัวกลุ่มเสี่ยง/ผู้สัมผัสมาเข้ารับการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวได้อย่างทันท่วงที

Related posts