นครราชสีมา-โรงเรียนประถมยอดนิยมขับเคลื่อน “โคราชโมเดล” จัดการเรียนคู่ขนานพัฒนาเด็กออทิสติก สร้างโอกาสทัดเทียม (ชมคลิป)

นครราชสีมา-โรงเรียนประถมยอดนิยมขับเคลื่อน “โคราชโมเดล” จัดการเรียนคู่ขนานพัฒนาเด็กออทิสติก สร้างโอกาสทัดเทียม

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนประถมศึกษายอดนิยมของเมืองโคราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมนางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา และนายมานะ ครุธาโรจน์ ผอ.โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษและพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูและอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง ประกอบด้วย รร.สวนหม่อน รร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) รร.นครราชสีมา ปัญญานุกูล และ รร.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองและครูผู้สอนจำนวน 140 คน ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการรับรู้ การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและทักษะทางวิชาการการเตรียมพร้อมทางอาชีพ

 

นายมานะ ฯ ผอ.รร.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ (โคราช โมเดล) เพื่อพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา,ครูแนะแนว,ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างน้อย 2 คน ต่อโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ

และมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนารูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเน้นการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมให้เด็กพิการก่อนเข้าเรียน รร.เมืองนครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน มีนักเรียนออทิสติกในความดูแลจำนวน 57 คน ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทัดเทียมเสมอภาคและสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่นและดำรงชีวิตโดยปกติสุข

อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา​

Related posts