ฉะเชิงเทรา-จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ขยายผลการปลูกผักสู่วัดและชุมชน น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2

ฉะเชิงเทรา-จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ขยายผลการปลูกผักสู่วัดและชุมชน น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่วัดเทพนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พระปัญญาวิสุทธิโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) เป็นองค์ประธานการจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ขยายผลการปลูกผักสู่วัดและชุมชน โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญ 9 วัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

โดยเริ่มออกเดินทางจากวัดเทพนิมิต เพื่อไปทำบุญตามวัดต่างๆ ภายในอำเภอบางคล้า อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอสนามชัยเขต จำนวน 9 วัดดังนี้ 1.วัดป่าสังวาลย์กระจ่างธรรม 2. วัดถ้ำหินลาด 3. วัดป่าเขาล้อม 4.วัดป่าเขาน้อย 5. วัดเทพพนาราม 6.วัดห้วยน้ำทรัพย์ 7.วัดสระไม้แดง 8. วัดบางมะเฟือง 9. วัดโพนงาม โดยมีวัดมาร่วมสมทบโครงการนี้เพิ่ม อีก 3 วัด ได้แก่ วัดป่าเขาล้อม วัดหนองย่ากล่อม และวัดทุ่งหัวช้าง รวมวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 12 วัด


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญถวายจตุปัจจัยและสิ่งของ มอบรถจักรยานและทุนการศึกษา ให้แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 3 ราย และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดบางมะเฟือง และโรงเรียนเบญจมราชสฤษฎิ์5 รวม 2 โรงเรียนๆละ 12,000 บาท นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ดินถุงสำหรับปลูกผัก และอุปกรณ์ทางการเกษตร จอบ เสียม ให้แก่เจ้าอาวาสวัดทั้ง 12 วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ต่างๆ จากพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธรรมยุต) และเมล็ดพันธุ์ผักส่วนหนึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมทำบุญ มากกว่า 10 อย่าง เช่นฟักทอง มะเขือ ผักชีไทย ฟักเขียว ฟักน้ำเต้า ผักกาด กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว ผักชีฝรั่ง งาดำ มะรุม ข่า มะละกอ เป็นต้น สำหรับยอดเงินทำบุญทั้ง 12 วัด รวมทั้งสิ้น 341,545 บาท


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั่วประเทศ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักให้บรรลุเป้าหมายเกิดความยั่งยืน และได้ขยายผลการปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเกื้อกูลกันระหว่างวัดกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ สร้างแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน เป็นการต่อยอดความยั่งยืน ของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร


ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมหามงคลวันที่ 1 กรกฎาคม และไปสิ้นสุดความสำเร็จวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นห้วงแห่งเวลามหามงคล เป็นขวัญและกำลังใจ ที่จะทำให้แผ่นดินนี้เกิดวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน และนำพาประเทศชาติสู่ความมั่นคง ทางอาหารอย่างยั่งยืน

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts